-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ราชภัฏโคราชแสดงศักยภาพแสดงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับชาติ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม " ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านระบ

 
ราชภัฏโคราชแสดงศักยภาพแสดงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับชาติ
ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม "
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ (zoom cloud meeting)
.
วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร๙) ชั้น ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้แทนคณะทำงาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจากนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากเครือข่ายสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กว่า ๑๐๐ สถาบันการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
.
โดยในการประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้แทนคณะทำงาน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและความพร้อมในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม "ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา ใน ระเบียบวาระที่ ๓.๑ และได้ให้รายละเอียดต่างๆ ตอบข้อสงสัย และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดงานดังกล่าวต่อทีป่ระชุม และในการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า ๑๐๑ สถาบัน การแสดงกว่า ๑๔๐ ชุดการแสดง
.
โดยการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม "ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา
.
ภาพและข่าวโดย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา