กำหนดการพิธีเปิด


สถานที่จัดงาน

สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา

การแสดงต้อนรับชุด สะออนโคราช ด๊ะด๊าดเปรมปรีย์

          การแสดงต้อนรับชุด สะออนโคราช ด๊ะด๊าดเปรมปรีย์เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวโคราชเต็มรูปแบบ ในบทเพลง “โคราชขอต้อนรับ” ที่มีบรมครูเพลงโคราช ครูกำปั่น บ้านแท่น เป็นผู้ประพันธ์ และยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวโคราช ทั้งภาษาพูดที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง อาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ชาวอีสานอย่างแท้จริง ทั้งในส่วนของชื่อชุดการแสดงยังมีการใช้คำว่า ด๊ะด๊าดซึ่งเป็นภาษาของชาวโคราช มีความหมายว่า มากมาย, หลากหลาย เปรียบได้ดังการบอกเล่าเรื่องราวของชาวโคราชที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ไว้ในบทเพลงสุดพิเศษนี้ นำแสดงโดยนายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช) ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 การแสดงนาฏกรรมเทิดพระเกียรติชุด “สดุดี จักรีวงศ์ ทรงทศสมัย”

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน สนับสนุน ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเสมอมา ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์สืบมาถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏกรรมเทิดพระเกียรติชุด “สดุดี จักรีวงศ์ ทรงทศสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการแสดง และอาจารย์สมรัตน์ ทองแท้ อดีตนาฏศิลปินทักษะพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ประพันธ์บทร้องและทำนอง โดยได้รับ     ความร่วมมือจากตัวแทนนิสิต นักศึกษาของสถาบันศึกษาในเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้ง ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

  การแสดงเปิดงาน ชุด “สืบสาน ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม

          การแสดง “สืบสาน ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีความรักความหวงแหนในวัฒนธรรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่การแสดงที่ดี โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญและมาร่วมกันสืบสาน “ศิลปะและวัฒนธรรม” ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสยามไปอีกนานเท่านาน แสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๖ สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย), โรงเรียนบางกองแดนซ์นครราชสีมา, โรงเรียนบุญวัฒนา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา, วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

 

 

 

 

Related Articles