ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพ

"งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒" ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ภายใต้แนวคิด

"ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

 


ประวัติความเป็นมา

                             “งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา” ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช้ชื่อว่า "งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย" (ครั้งที่ ๑ - ๕) ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ "งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" ตั้งแต่ครั้งที่ ๖ และเปลี่ยนเป็น "งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา" จนถึงปัจจุบัน

 

 

                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นเจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม กว่า ๑๐๐ สถาบันการศึกษา มีชุดการแสดงร่วมกว่า ๑๐๐ ชุดการแสดง และมีผู้เข้าร่วมแสดงในงานจากทั่วประเทศกว่า ๒,๐๐๐ คน และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมรดกทางธรณีวิทยาอีกด้วย

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะได้กำหนดแนวคิดการจัดงานเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมของการจัดงานเพื่อที่คณะนักแสดงจะได้กำหนดรูปแบบการแสดงที่จะเข้าร่วม รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงออกถึงวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

แนวคิดการจัดงาน ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม มีความหมายว่า ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครราชสีมา จะได้สัมผัสความตะกาลตาของศิลปะการแสดงที่เป็นมรดกภูมิปัญญาผ่านการศึกษา ค้นคว้า และชุดการแสดงที่ผ่านการรังสรรค์ขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ทรงคุณค่าจากทุกภูมิภาคของไทย ดังคำว่า “ด๊ะดาด” ในภาษาโคราช ที่ให้ความหมายว่า “มากมาย” จึงเป็นการรวมเอาความงามทางศิลปะการแสดงจากทั่วไทยมารวมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่สังคมไทย

 

 

 

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และเทศบาลนครนครราชสีมา

ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา     เซ็นทรัล โคราช    และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  

 

 

 

สนับสนุนโดย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช, จังหวัดนครราชสีมา,  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา,  อุทยานธรณีโคราช สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา

และ NRRU SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน