เส้นทางเมืองเก่าโคราช

การทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด " ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"”

 

เส้นทางเมืองเก่าโคราช

 

ฐานการเรียนรู้ที่ 2

ศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา 

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมา ทัศนศึกษานั่งรถราง

“ชมเมืองไหว้พระ  สักการะท้าวสุรนารี ชมวิถีเมืองเก่านครราชสีมา”

ฐานการเรียนรู้ที่ 2

 

โปรแกรมศึกษาฐานเรียนรู้ที่ 2

นั่งรถราง “ชมเมืองไหว้พระ  สักการะท้าวสุรนารี ชมวิถีเมืองเก่านครราชสีมา”

               

 หมายเหตุ :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ  บริเวณหน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา)

พิกัดตำแหน่ง

พิกัด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

วันที่ 24 ก.พ. 67

วันที่ 25 ก.พ. 67

รอบที่1

(จำนวน 40 คน)

รอบที่2

(จำนวน 40 คน)

รอบที่1

(จำนวน 40 คน)

รอบที่2

(จำนวน 40 คน)

· ใช้เวลาโดยประมาณ

เวลา 10.00-12.00 น.

-   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

-   วัดพายัพ

-   วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

-   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

-   ศาลหลักเมือง

· ใช้เวลาโดยประมาณ

13.00-15.00 น.

-   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

-   วัดพายัพ

-   วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

-   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

-   ศาลหลักเมือง

· ใช้เวลาโดยประมาณ

เวลา 10.00-12.00 น.

-   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

-   วัดพายัพ

-   วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

-   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

-   ศาลหลักเมือง

· ใช้เวลาโดยประมาณ

13.00-15.00 น.

-   อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

-   วัดพายัพ

-   วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

-   พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

-   ศาลหลักเมือง

รอบเช้า

รอบบ่าย

รอบเช้า

รอบบ่าย

 

Related Articles