คณะกรรมการ

 

รายนามคณะกรรมการการจัดงาน

 "งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒" ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

ภายใต้แนวคิด

" ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗