เวที 3 ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 รายละเอียด

เวทีที่ 3  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ 

“ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

 

 ขนาดเวที 

เวทีลักษณะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 เมตร  

 

Related Articles