-banner2.jpeg
-banner2.jpeg
01header.jpeg
01header.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
405972707_187414234437965_4490622659074578397_n.jpeg
1702575000923.jpg
1702575000923.jpg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
400768878_178184332027622_5243271039975354984_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
362937643_106711745841548_4667681949347606196_n.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
300x80cmfacebook.jpeg
1707239427864.jpg
1707239427864.jpg

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒

ราชภัฏโคราชผนึกกำลังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"

 

 

ราชภัฏโคราชผนึกกำลังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน
เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ
ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"
.
วันนี้( ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร ๙ ชั้น ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม จัดการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง รองอธิการบดี ฝ่ายแผน งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้กียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานดังกล่าว
.
โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานในการดำเนินการเตรียมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผนการทำงาน เสนอแนะข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน ร่วมถึงให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามฝ่ายต่างๆ โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช และจะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อติดตามการทำงานและรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ต่อไป
.
โดยการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๒๒ "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม"จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
ภาพข่าวโดย นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์

Related Articles

ระบบการจองรอบการแสดง

ระบบจองกิจกรรมฐานเรียนรู้

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

กรุณาใช้ Gmail ในการจอง

 

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม ข่าวกิจกรรม  

ค้นหา